на главную страничку  






 
23. 03. 2018


Повідомлення про річні Загальні Збори акціонерів ПрАТ "АРКАДА"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДА" (код за ЄДРПОУ: 20079914, Місцезнаходження: Україна, 03039, місто Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), будинок 50) /далі – "Товариство"/ повідомляє, що річні Загальні Збори акціонерів Товариства /далі – "Загальні Збори"/ відбудуться "25" квітня 2018 року, початок об 16.30 годині за адресою: Україна, 03039, місто Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), будинок 50, офіс 99.

Проект порядку денного:

  1. Обрання Лічильної комісії Загальних Зборів; Проект рішення: "Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів в складі 1 (однієї) особи, а саме: Голова Лічильної комісії Загальних Зборів – Канівець Наталії Анатоліївни".
  2. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів; Проект рішення: "Обрати Головою Загальних Зборів – Овчиннікова Віктора Івановича, Секретарем Загальних Зборів – Дикого Юрія Васильовича".
  3. Затвердження регламенту Загальних Зборів; Проект рішення: "Затвердити запропонований Головою Загальних Зборів регламент роботи Загальних Зборів акціонерів Товариства".
  4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році; Проект рішення: "Попередньо затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році".
  5. Звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році; Проект рішення: "Попередньо затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році".
  6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора та Ревізора Товариства; Проект рішення: "Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році а також звіт та висновки Ревізора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році".
  7. Затвердження річного звіту за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році; Проект рішення: "Затвердити річний звіт за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році".
  8. Затвердження порядку розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України; Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством України".

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) /2017/2016 рр./:

Усього активів: 6173,6/4789,6;
Основні засоби (за залишковою вартістю): 284,2/381,0;
Запаси: 162,7/89,8;
Сумарна дебіторська заборгованість: 153,8/401,9;
Гроші та їх еквіваленти: 5423,9/3760,9;
Нерозподілений прибуток: 5387,5/4228,3;
Власний капітал:5389,9/4230,7;
Зареєстрований статутний капітал: 1,9/1,9;
Довгострокові зобов'язання і забезпечення: 0,0/0,0;
Поточні зобов'язання і забезпечення: 783,7/558,9;
Чистий фінансовий результат: прибуток: 1760,7/1319,8;
Середньорічна кількість акцій (шт.): 188/188;
Чистий прибуток на одну просту акцію (тис. грн.): 9,4/7,0.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – "19" квітня 2018 року.

Реєстрація учасників Загальних Зборів відбудеться з 16 00 до 16 20 години у день та за місцем проведення Загальних Зборів. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 188 (Сто вісімдесят вісім) штук, голосуючих акцій – 188 (Сто вісімдесят вісім) штук. Для реєстрації та участі у Загальних Зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), уповноважені особи акціонерів – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність від акціонера Товариства, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на Загальних Зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, та/або щодо проектів рішень з зазначених питань будуть прийматися не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних Зборів, за адресою: Україна, 03039, місто Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), будинок 50, офіс 99. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, та/або щодо проектів рішень з зазначених питань мають бути оформлені згідно вимог ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" та містити повний об’єм інформації, передбаченої змістом такої пропозиції.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонери (уповноважені особи акціонерів), можуть ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за адресою: Україна, 03039, місто Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), будинок 50, офіс 99 до дати проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства – у робочі дні з 9 30 до 12 00 години, а у день проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства – за місцем їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами – Головний спеціаліст Товариства Канівець Наталія Анатоліївна.

Телефон для довідок: (044) 502-33-35.

З інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних Зборів та інформацією, що підлягає оприлюдненню згідно ч. 4, ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", можна ознайомитися на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://www.arcada.com.ua/infot/infopage.html.


Генеральний директор ПрАТ "АРКАДА"









  обратная связь